Rootsi luterliku kiriku keskuse tellitud uurimuse kohaselt mõistab vähemalt kolm neljandikku Rootsi preestritest Jeesuse ülestõusmist konkreetse sündmusena. Nimelt peab 75,5 protsenti küsitletutest tõeseks väidet "Jumal äratas Jeesuse üles ning tema surnud ihu sai elavaks ja võis hauast lahkuda."

Osaliselt oli selle väitega nõus 15,1 protsenti vastajatest. Ülejäänud vastajad pidasid väidet kaheldavaks või üldse mitte tõeseks.

Vaimulikelt küsiti seisukohta ka järgmise väite kohta: "Jeesus ülestõusmist ei pea mõistma otseselt. Jeesus suri, aga jutustus temast ja tema elust elab edasi."

Seda väidet ei pidanud tõeseks 71,9 protsenti vastajatest ning 14,5 protsenti pidas seda kaheldavaks. Ülejäänud vastajad olid vähemalt mingil määral väitega nõus.

Uurimuse Prästers tro ("Preestrite usk") raames saadeti pooltele Rootsi kiriku preestritele elektrooniline ankeet. 1800-st küsitletust vastas 1348. Jeesuse ülestõusmist puudutavale küsimusele jättis vastamata 118 preestrit. Uurimuse korraldajate arvates võis põhjuseks olla see, et puudus vastusevariant "Ei tea". Preestrite usku käsitleva uurimuse põhjalikumad tulemused avaldatakse käesoleva aasta jooksul.

2011. aastal avaldatud Rootsi kiriku liikmete küsitlusel väitis 15 protsenti kiriku liikmetest, et nad usuvad Jeesus Kristusesse ning et Jumal vastab palvetele.

Refereeritud ajalehe Uusi Tie (6.5.2016) uudise põhjal.

© Meie Kirik