Kristlik-konservatiivse võrguväljaande Meie Kirik toimetus soovib lugejatele õnnistatud uut aastat 2020 ehk MMXX. Aastad ja inimpõlved tulevad ja kaovad, kuid Jeesus Kristus on sama eile, täna ja igavesti. Püha Augustinus ütleb: „Siin maailmas aga veerevad päevad mööda, ühed lähevad, teised tulevad, ükski ei jää püsima. … Seepärast peame armastama Teda, aja Loojat, et võiksime olla vabad ajast ja kinnitatud igavikku, kus ei ole enam aegade muutlikkust.“

Maine, ajalik ristikogudus on ecclesia militans, võitlev kirik, mistõttu tuleb ristiinimesel käia paratamatult mööda võitlusteid nii maailmas kui iseendas. Liberaalne, ilmalik ühiskondlik režiim on kirikule samasuguseks vaenlaseks, nagu seda oli ateistlik nõukogude võim. Mõlemad on Revolutsiooni ehk Jumala-vastase mässu sünnitised, mille eesmärgiks on „vabastada“ inimene Looja antud reeglitest ja juhistest. Need mõlemad režiimid soovivad, et kristlik usk kaotaks ühiskonnas oma mõju ja taanduks heal juhul privaatsfääri või lakkaks üldse olemast.

Portaali Meie Kirik toimetus deklareeris juba 2007. aastal tegevust alustades: „Meie sooviks on vahendada uudis- ja arvamuslugusid ning teoloogilisi artikleid, mis aitaksid orienteeruda kaasaja kireval usu- ja kirikumaastikul, mõista selgemini Kristuse kiriku missiooni selles maailmas ja süvendada kristlikku usku.“ Tahame seda tööd jätkata, kui Jumal annab jõudu ja päevi.

Eesti peavoolumeedia maailmavaateliseks aluseks on liberaalne baaskonsensus. See tuleb ikka ja jälle esile küsimustes, mis on seotud inimeseks olemise ja moraaliga, usu ja ilmutusega. Otsustavatel hetkedel seisavad peavoolu meediaväljaanded positsioonide kaitsel, mis vastanduvad ühemõtteliselt kristlikule arusaamale inimesest, Jumalast ja maailmast. Nad teevad seda enesekindlalt ja üleolevalt kui niinimetatud neljas võim – ehkki keegi pole seda võimu neile delegeerinud –, kelle kohuseks on kasvatada ja harida uut, „vaba“ ja „progressiivset“ inimest.

Seetõttu on oluline toetada neid alternatiivseid kanaleid ja väljaandeid, mis sageli üksikute partisanidena kannavad edasi neid väärtusi ja tõekspidamisi, millele on rajatud Euroopa – sealhulgas Eesti – ja laiemalt kogu Lääne kultuur. Eesti kodanikuühiskond on näidanud, et tal on selleks soovi ja tahet.

Meie Kiriku toimetusel on juba mõnda aega plaanis mitmesugused sammud nii veebilehe vormilisel kui sisulisel uuendamisel. Selleks on aga vaja muuhulgas ka rahalisi vahendeid. Me tegutseme vabatahtlikkuse alusel, panustades sellesse töösse nii oma aega kui isiklikke ressursse. Kutsume seetõttu lugejaid ja kõiki hea tahtega inimesi üles aitama jõukohase panusega kaasa Meie Kiriku tegevusele, et edendada ühiseid kristlikke väärtusi ja kaitsta oma tõekspidamisi meediaväljal.

Meie Kiriku väljaandmist on võimalik toetada annetusega järgmisele arveldusarvele:

Saaja: Augsburgi Usutunnistuse Selts
Konto: EE321010220072935012 (SEB)
Selgitus: portaal Meie Kirik

© Meie Kirik