Psalmi sissejuhatus seostab teksti ühe episoodiga Taaveti elust: «Taaveti palvelaul, mida ta laulis Issandale benjaminlase Kuusi sõnade puhul.» 2Sm 15:34–37 räägib, kuidas Kuus läks Taaveti sõjaväest üle Absalomi poolele. Augustinus peab sõbra reetmist ettetähenduslikuks. Reedeti ka uus Taavet, Jeesus Kristus, Juudas Iskariot andis Ta ära. Sama saatus saab osaks Jeesuse omadele, ka neid hakkab maailm vihkama. Sellepärast kutsubki Athanasios siis, kui keegi kavandab kristlase vastu kurja, üles laulma Psalmi 7.

Psalmis on palju detaile, mida võib seostada Jeesusega. Jeesus ei teinud midagi halba mitte kellelegi. Temas täitub salmides 4–6 öeldu: «Issand, mu Jumal! Kui ma olen seda teinud, kui mu käte küljes on ülekohus, kui ma olen tasunud kurjaga sellele, kes minuga pidas rahu – ma olen ju tahtnud vabastada sedagi, kes põhjuseta mind taga kiusas –, siis ajagu vaenlane taga mu hinge ja saagu see kätte, tallaku maha mu elu ja vajutagu mu au põrmu!» Johannese evangeeliumis tunnistatakse Jeesuse kohta: «Kuid see on sündinud, et läheks täide nende Seadusesse kirjutatud sõna: «Nad on mind vihanud põhjuseta.» Jeesuse eeskuju järgi saab kristlane õppida palvetamist vaenlaste eest. Tema on Jesaja raamatu kannatav Sulane (Js 52:13–53:12, tsitaadid on tähistatud kaldkirjaga) ning kristlasi kutsutakse järgima Tema eeskuju (1Pt 2:18–25): «Orjad, alistuge täie aukartusega peremeestele, mitte üksnes headele ja leebetele, vaid ka tujukatele. Sest see on arm, kui keegi südametunnistuse pärast Jumala ees talub viletsust, kannatades süütult. Sest mis kuulsus see on, kui teid süü pärast pekstakse ja teie seda peate taluma? Aga kui te head tehes ja kannatades talute peksu, siis on see arm Jumalalt. Selleks te olete kutsutud, sest ka Kristus kannatas teie eest, jättes teile eeskuju, et te käiksite tema jälgedes. «Tema ei teinud pattu ega leitud pettust tema suust»; ta ei sõimanud vastu, kui teda sõimati; ta kannatas ega ähvardanud, vaid jättis kõik selle hoolde, kes mõistab kohut õiglaselt; ta kandis ise meie patud oma ihus üles ristipuule, et meie, olles surnud pattudele, elaksime õigusele; tema vermete varal te olete saanud terveks. Teie olite ju «nagu lambad ekslemas», kuid nüüd te olete pöördunud oma hingede Karjase ja Ülevaataja poole.»

Jeesusel tuli taluda tagakiusu ning Tema surmasaatmiseks sepitseti kurikavalaid plaane (Ps 7:1–3,7,13–17). Ehkki inimlikult vaadates need isegi õnnestusid, saab Jeesus surma võitjana ja ülestõusnud Issandana viimsel päeval kõikide inimeste kohtumõistjaks. Jeesuse õpetuste teoloogia kohaselt valitseb Jumal kõigi rahvaste üle ning kogub nad ükskord oma kohtujärje ette (Ps 7:8–9): «Rahvahõimude hulk ümbritsegu sind, pöördu nende üle tagasi kõrgele Issand mõistab kohut rahvastele. Mõista minule kohut, Issand, mu õigluse järgi ja mu veatust mööda!» Jeesus on rääkinud võrdumi sikkudest ja lammastest (Mt 25:31–46), mille järgi kogutakse kõik rahvad Jumala palge ette kuulma kohtuotsust: «Aga kui Inimese Poeg tuleb oma kirkuses ja kõik inglid temaga, siis ta istub oma kirkuse troonile ja ta ette kogutakse kõik rahvad ja ta eraldab nad üksteisest, otsekui karjane eraldab lambad sikkudest.»

Jeesus teab iga inimese mõtteid. Ilmutusraamatu järgi alistab Ta kurjuse võimu ja toob nähtavale kõik salajas oleva (Ilm 2:23): «Kõik kogudused saavad aru, et mina olen see, kes uurib läbi meeled ja südamed, ning annan igaühele teist teie tegusid mööda.» Siin Jeesuse, südamete uurija, kohta öeldu on psalmis öeldud Jumala kohta (Ps 7:10): «Lõppegu ometi õelate kurjus ja kinnita õiget; sest sina oled südamete ja neerude läbikatsuja, sina, õiglane Jumal!»

Psalmi lõpus antakse kristlasele juhis olla oma vaenlastega kannatlik ning neid armastada. Jumalatute inimeste kurjus kuhjub nende endi pea peale (Ps 7:17): «Tema sünnitatud vaev tuleb tagasi ta oma pea peale, ja ta vägivald langeb ta pealaele.» Kristlane ei peaks oma vaenlasi provotseerima veel suuremat kurja tegema, vaid tegema talle head. Tagakiusatud kristlasi kannatlikkusele kutsudes selgitab Paulus seda õpetust (Rm 12:17–21): «Ärge tasuge kellelegi kurja kurjaga, hoolitsege selle eest, mis on hea kõigi inimeste silmis! Kui võimalik, niipalju kui oleneb teist, pidage rahu kõigi inimestega! Ärge makske ise kätte, armsad, vaid andke maad Jumala vihale, sest on kirjutatud: «Minu päralt on kättemaks, mina tasun kätte» – nii ütleb Issand. Veel enam: «Kui sinu vaenlane nälgib, toida teda, kui tal on janu, anna talle juua, sest seda tehes sa kuhjad tuliseid süsi tema pea peale!» Ära lase kurjal võitu saada enese üle, vaid võida sina kuri heaga!»

Tõlgitud autori loal väljaandest: Antti Laato, Kristus Psalmeissa, Perussanoma 2011

Tõlkinud Illimar Toomet, Märjamaa, 2015