Matteuse evangeeliumis on jäädvustatud sündmus, milles Jeesus viitab psalmi sõnadele (Ps 8:3): «Väetite ja imikute suust sa valmistasid kiitva väe oma vastaste pärast, et sundida vait jääma vaenlast ja kättemaksjat.» Jeesus tervendab haigeid ja paneb lapsed rõõmustama (Mt 21:14–17): «Pühakojas astus ta juurde pimedaid ja jalutuid ning ta tegi nad terveks. Kui ülempreestrid ja kirjatundjad nägid imesid, mida Jeesus tegi, ning poisse, kes pühakojas hüüdsid: «Hoosanna Taaveti Pojale!», siis nende meel läks pahaseks ja nad ütlesid talle: «Kas sa kuuled, mida nad ütlevad?» Jeesus ütles neile: «Kuulen küll! Kas te pole kunagi lugenud: Sa oled valmistanud kiitust väetite laste ja imikute suust?» Ja ta jättis nad sinnapaika ning läks välja Betaaniasse ja ööbis seal.» Uues Testamendis tsiteeritakse Septuaginta teksti, milles heebreakeelset sõna «vägi» on mõistetud vägeva ülistusena.

Jeesuse sõnad jäid jüngritele meelde ning pärast ülestõusmissünd-must oli neil võimalik põhjalikumalt mõelda, millest psalm tegelikult rääkis. Selles räägitakse ju inimesest, kes on peaaegu Jumala sarnane. Salmis 6 öeldakse: «Sa tegid ta pisut alamaks Jumalast ja ehtisid teda au ja austusega.» Septuagintas on see koht aga tõlgitud nõnda, et inimene tehti pisukeseks ajaks inglitest (= Jumala poegadest) alamaks. Sellisest lugemisviisist haarab kinni Kirja heebrealastele autor, tunnistades Jeesuse inglitest palju suuremaks. Inimeseks saades tehti Ta küll mõneks ajaks inglitest alamaks, aga pärast seda võeti Ta taas kirkusesse (Hb 2:5–9): «Ta ei alistanud ju inglitele tulevast maailma, millest me räägime. Aga keegi kusagil ütleb tunnistades: «Mis on inimene, et sa teda meeles peaksid, või Inimese Poeg, et sa temast hooliksid? Sa tegid ta pisut alamaks inglitest, siis sa pärgasid ta kirkuse ja auga, kõik sa alistasid tema jalge alla.» Selles kõige alistamises ei ole ta jätnud ju midagi talle alistamata. Aga praegu me ei näe veel, et kõik oleks talle alistatud. Ometi me näeme teda, Jeesust, kes oli tehtud pisut alamaks inglitest, nii et ta Jumala armu läbi kõigi eest maitseks surma, nüüd pärjatuna kirkuse ja auga surma kannatamise pärast.»

Paulus ütles, et Jeesus ülendati pärast ülestõusmist Jumala paremale käele ning Temale on alistatud kõik meelevallad, nagu ütleb ka psalm (1Kr 15:20–28): «Nüüd aga on Kristus üles äratatud surnuist, uudseviljana magamaläinutest. Et surm on tulnud inimese kaudu, siis tuleb ka surnute ülestõusmine inimese kaudu; sest nõnda nagu kõik inimesed surevad Aadamas, nõnda tehakse ka kõik elavaks Kristuses. Aga igaüks oma järjekorras: uudseviljana Kristus, pärast seda Kristuse omad tema taastulekul; ja siis tuleb lõpp, kui ta loovutab kuningriigi Jumalale ja Isale, olles kõrvaldanud iga valitsuse ja iga meelevalla ja väe. Sest tema peab valitsema kuningana, kuni Jumal paneb kõik vaenlased tema jalge alla. Viimse vaenlasena kõrvaldatakse surm. Sest «Jumal on kõik alistanud tema jalge alla». Aga kui ta ütleb, et kõik on alistatud, siis on ilmne, et kõik peale selle, kes temale kõik alistas. Kui aga kõik on alistatud, siis alistub ka Poeg ise sellele, kes temale on kõik alistanud, et Jumal oleks kõik kõiges.» Sarnaselt selgitatakse Kirjas efeslastele, et Jeesuse meelevalla alla on pandud kõik väed (Ef 1:22): «[Jumal] alistas tema jalge alla kõik ning pani tema kõigi asjade üle peaks kogudusele.»

Psalm 8 tunnistab, kuidas Jumala loomistöö kirgastab Tema au. Need on kõigile avatud (Ps 8:4): «Kui ma näen su taevast, su sõrmede tööd, kuud ja tähti, mis sa oled rajanud...» Paulus kutsub kõiki inimesi üles vaatlema Jumala suuri tegusid looduses (Rm 1:20): «Tema nähtamatu olemus, tema jäädav vägi ja jumalikkus on ju maailma loomisest peale nähtav, kui mõeldakse tema tehtule.»

Psalmi 8 on peidetud lihakssaamise saladus: Jumala Poeg sünnib inimesena Pühast Vaimust ja Neitsi Maarjast. Jumala Poja töö jätkub kirikus. Kirikuisad pöörasid tähelepanu psalmi pealkirjale, mis Septuagintas on tõlgitud «veinipressile». Hippolytos peab seda viiteks Jeesuse kannatusele. Jeesus pressiti katki nagu viinamarjakobarad veinipressis. Aga Jeesus-vein on patusele inimesele maitsev ning lohutab teda. Augustinus peab pealkirja viiteks väljendile, mida kasutas Jeesuse kohta Ristija Johannes (Mt 3:12): «Tal on visklabidas käes ja ta puhastab oma rehealuse ning kogub oma nisud aita, aga aganad põletab ta ära kustutamatu tulega.» Jeesus kogub oma saagi kirikus ning sellepärast on veinipress kujund koguduse kohta. Koguduse keskel kohtume me inimeseks saanud Jumala Pojaga – ristimises, sõnas ja armulauas.

Tõlgitud autori loal väljaandest: Antti Laato, Kristus Psalmeissa, Perussanoma 2011

Tõlkinud Illimar Toomet, Märjamaa, 2015