Jeesus räägib võrdumi variserist ja tölnerist, kes templis palvetavad (Lk 8:9–14). Mõlemad lahkuvad sealt õigekssaanuna. Variseri puhul arvab seda ta ise, tölneri puhul aga Jumal. Tölneri palve jõuab Jumalani. Luukas räägib (Lk 18:13): «Aga tölner seisis eemal ega tahtnud silmigi tõsta taeva poole, vaid lõi endale vastu rindu ja ütles: «Oh Jumal, ole mulle patusele armuline!»» Tölneri palve kohandab psalmi palumist (Ps 25:11): «Oma nime pärast, Issand, anna andeks mu süütegu, sest see on suur!» Andeksandmine toimub Jumala nime aule apelleerides. Sakarja raamatus ennustatakse (Sk 14:9): «Ja Issand on kuningaks kogu maale. Sel päeval on Issand ainus ja tema nimi on ainus.»

Esimesed kristlased andsid Jeesusele mitmeid kristoloogilisi tiitleid. Üks neist oli «Jumala Nimi». Vana Testamendi judaistlikus tõlgendustraditsioonis võidi paljudes kohtades, kus räägitakse Jumala ilmumisest inimestele, rääkida tema Nimest (Šem). Jumala Nimi esindas Teda ennast. Sakarja raamatu kirjakohta järgides pidasid kristlased oluliseks, et lisaks Jumala ainsusele (5Ms 6:4) hakataks tunnustama ka tema Nime ainsust. Kristlased nägid selles tõotuses viidet Jumala Pojale. Kui psalmis palutakse Jumalat andestada «oma nime pärast», siis viidatakse sellega Jumala Poja ohvrisurmale. Kristlastel ongi tavaks öelda: «patud antakse andeks Jeesuse nimes ja Tema lepitusveres». Jeesuse nime suurust ning võimalust pääseda üksnes Tema nimes tõstab esile Peetruse kõne Suurkohtu ees (Ap 4:8–12): «Siis Peetrus, täis Püha Vaimu, ütles neile: «Rahva ülemad ja vanemad! Kui meid täna üle kuulatakse vigasele inimesele tehtud heateo pärast, mille läbi ta päästeti, siis olgu teile kõigile ja kogu Iisraeli rahvale teada, et see sündis Jeesuse Kristuse, Naatsaretlase nime abil, kelle teie lõite risti, aga kelle Jumal on üles äratanud surnuist. Sellesama tõttu seisab see inimene siin teie ees tervena. Jeesus on «kivi, mille teie, ehitajad, olete tunnistanud kõlbmatuks, mis on saanud nurgakiviks». Ja kellegi muu läbi ei ole päästet, sest taeva all ei ole antud inimestele ühtegi teist nime, kelle läbi meid päästetaks.»

Uues Testamendis viidatakse psalmi sõnumile mitmel korral. Salmis 5 palutakse: «Juhi mind oma tõeteel ja õpeta mind; sest sina oled mu pääste Jumal, sind ma ootan kogu päeva!» Jeesus õpetab, et Tema läkitatud Püha Vaim juhatab kristlased tundma kõike tõde (Jh 16:13–15): «Aga kui tema, Tõe Vaim, tuleb, juhib ta teid kogu tõesse, sest tema ei räägi iseenesest, vaid ta räägib, mida kuuleb, ja ta kuulutab teile tulevasi asju. Tema kirgastab mind, sest ta võtab minu omast ja kuulutab teile. Kõik, mis on Isal, on minu päralt, seepärast ma ütlesin, et ta võtab minu omast ja kuulutab teile.» Psalmis öeldakse veel (s. 10): «Kõik Issanda teerajad on heldus ja tõde neile, kes peavad ta lepingut ja tema tunnistusi.» Johannese evangeeliumi järgi on Jeesus ainuke tee Isa juurde. Ta on tõde ja elu (Jh 14:6). Seega on Jeesus tee, millel Jumal tahab meid juhatada ning Ta on tõde, mille juurde Jumal tahab meid juhatada. Küsides Jeesuselt: «Mis on tõde?» (Jh 18:38), esitas Pilaatus filosoofilise küsimuse. Jeesus on aga pisut varem rääkinud tõest, kes on isik (Jh 18:37): «Mina olen selleks sündinud ja selleks tulnud maailma, et ma annaksin tunnistust tõe kohta. Igaüks, kes on tõe seest, kuuleb minu häält.» Johannese evangeeliumis tunnistab Jeesus juutidele, et Ta on tulnud Isa juurest. Tema ise on tõde ning iga tõest sündinu on uuekssündinud inimene ja kuuleb Jeesuse häält. Sellepärast palvetatakse psalmis, et Jumal juhataks patuse õigele teele tundma tõde (Ps 25:8): «Hea ja õiglane on Issand; sellepärast ta õpetab patustele õiget teed.»

Psalm 25 on hingehoidlik tekst igale kiusatusse ja vaimulikku ahistusse sattunud kristlasele. Ehkki pimedusejõudude vaenuväed on loendamatud, on Jumala juures andeksandmine ja rahu (Ps 25:15–20): «Mu silmad on alati Issanda poole, sest tema tõmbab mu jalad võrgust välja. Pöördu mu poole ja ole mulle armuline, sest ma olen üksildane ja vilets! Ahastused täidavad mu südame; tõmba mind välja mu kitsikustest! Vaata mu viletsust ja mu vaeva ja anna andeks kõik mu patud! Vaata mu vaenlasi, sest neid on palju, ja vägivaldset vihavaenu, millega nad mind vihkavad! Hoia mu hinge ja kisu mind välja; ärgu ma jäägu häbisse, sest ma otsin pelgupaika sinu juures!» Kristuse pärast on kristlasel eesõigus ligineda Jumalale ning leida armu abiks õigel ajal (Hb 4:16): «Läki siis julgusega armu aujärje ette, et me halastust saaksime ja armu abiks leiaksime parajal ajal!»

Tõlgitud autori loal väljaandest: Antti Laato, Kristus Psalmeissa, Perussanoma 2011

Tõlkinud Illimar Toomet, Märjamaa, 2015