Psalmis otsitakse Jumala enese sõnale tuginedes Tema palet (Ps 27:8): «Sinu sõna on see, mida mu süda ütleb: «Otsige mu palet!» Siis ma otsin, Issand, sinu palet.» Kristlane võib olla kindel, et Jumal kuuleb tema palvet. Kui ta palub midagi Jumala tahte kohaselt, siis kindlasti talle ka vastatakse (Mt 7:7–11): «Paluge, ja teile antakse, otsige, ja te leiate, koputage, ja teile avatakse, sest iga paluja saab ja otsija leiab ja igale koputajale avatakse! Kas on teie seas sellist inimest, kellelt ta poeg palub leiba, ent tema annab talle kivi? Või kui ta palub kala, ent ta annab talle mao? Kui nüüd teie, kes olete kurjad, oskate anda häid ande oma lastele, kui palju enam teie Isa, kes on taevas, annab head neile, kes teda paluvad!» Jumal tahab anda oma lastele häid ande. Jumala kalleim and on Kristuse toodud lunastus. Paulus õpetab sellest suurimast annist nõnda (Rm 3:22–25): «Siin ei ole erinevust, sest kõik on pattu teinud ja ilma jäänud Jumala kirkusest ning mõistetakse õigeks tema armust päris muidu, lunastuse kaudu, mis on Kristuses Jeesuses, kelle Jumal on seadnud armu aujärjeks (hilasterion), tema veres lepitusohvriks usu kaudu.» Kreeka sõna hilasterion tähistab lepingulaeka peal olevat lepitamise kohta. Vaatleme selle tähendust lähemalt Psalmi 132 juures.

Psalmi järgi kuuleb Jumal kõiki palveid Jeruusalemma templis (Ps 27:4): «Ühte ma olen palunud Issandalt; seda ma üksnes nõuan, et ma saaksin asuda Issanda kojas kogu oma eluaja ning tähele panna Issanda leebust ja oodata Tema vastust Tema templis.» Templi pühitsemisel palus Saalomon, et Jumal kuuleks ka kõiki neid pal-veid, mida palutakse templi poole pöördununa (1Kn 8). Johannese evangeeliumi alguses õpetab Jeesus, kus saab Jumalaga tõeliselt kohtuda. Jeesus vestleb Naatanaeliga (Jh 1:47–51): «Jeesus nägi Naatanaeli enda juurde tulevat ja ütles tema kohta: «Ennäe, tõeline iisraeli mees, kelles ei ole valet.» Naatanael küsis temalt: «Kust sa mind tunned?» Jeesus vastas ja ütles talle: «Ma nägin sind viigipuu all, enne kui Filippus sind hüüdis.» Naatanael ütles talle: «Rabi, sina oled Jumala Poeg, sina oled Iisraeli kuningas!» Jeesus vastas talle: «Kas sa usud vaid seepärast, et ma ütlesin sulle, et nägin sind viigipuu all? Sa saad näha suuremaid asju kui need.» Ja Jeesus ütles talle: «Tõesti, tõesti, ma ütlen teile, te näete taevast avatuna ja Jumala ingleid astuvat üles ja alla Inimese Poja juurde.»»

Jeesus tuletab Naatanaelile meelde Jaakobi unenägu. Jaakob ööbis, kivi pea alla panduna, Peetelis ning nägi ingleid maa ja taeva vahel üles-alla kõndivat. Jaakob mõistis, et sellesse paika tuleb ehitada pühamu (1Ms 28). Hiljem hakati Peeteli pühakojas Jumalat vääralt teenima (1Kn 12–13). Aamos ja Hoosea kuulutavad, et Peetelisse ei tohi enam minna, sest selle jumalateenistus on rikutud (Am 4:4–5; Ho 4:15). Nagu Jeesus ütles, pidi nõnda juhtuma ka Jeruusalemma templiga (Jh 2:13–25). Jeesus õpetas oma jüngritele, et Tema teenimiseks pole vaja suuri ehitisi. Viigipuu vari on piisav katuseks ja peaalune kivi altariks. Seega võibki kristlane mõista Psalmi 27 nõnda, et Jumal juhatab enda omad mitte tingimata uhkesse templihoonesse, vaid tagasihoidlikku telki. Telk on asetatud kaljule ning selles kohas saab kristlane teenida Jumalat (Ps 27:5–6): «Ta peidab mind oma majasse kurjal ajal, ta peab mind salajas oma telgi pelgupaigas, ta tõstab mu üles kaljule. Nüüd kerkib mu pea üle mu vaenlaste, kes mu ümber on, ja ma tahan tema telgis ohverdada hõiskamisohvreid, ma tahan laulda ja mängida Issandale!»

Athanasios kirjutab Marcellinusele, et ta peab seda psalmi lugema siis, kui mõni vaenlane pilkab teda ning väidab, et tal ei ole võidmist. Mõtte võidmisest sai Athanasios Septuaginta mõnes käsikirjas psalmile antud pealkirjast: «Taaveti psalm enne tema võidmist.» Kui kristlast pilgatakse sellepärast, et ta ei ole «võitud», s.t ta ei vasta kellegi poolt seatud usu mõõdupuule, siis selle psalmi sõnades saab ta hingamise. Jeesus on alati otsinud põlatuid ja rõhutuid, neid, kes tahavad vabaneda patu koorma alt, kuid kellel ei ole selleks jõudu. Psalm õpetab kristlasele, et taevas on Isa, kes teda kindlasti kuuleb (Ps 27:10–14): «Mu isa ja ema hülgasid minu, aga Issand võtab mu üles. Õpeta mind, Issand, oma teele ja juhata mind tasasele teerajale mu vaenlaste pärast! Ära anna mind mu rõhujate meelevalda; sest mu vastu on tõusnud valetunnistajad, kes turtsuvad vägivallast! Ometi ma usun, et saan näha Issanda headust elavate maal. Oota Issandat, ole vahva, ja su süda olgu kindel! Oh, oota Issandat!»

Tõlgitud autori loal väljaandest: Antti Laato, Kristus Psalmeissa, Perussanoma 2011

Tõlkinud Illimar Toomet, Märjamaa, 2015