4.–25. oktoobrini Roomas toimuva piiskoppide sinodi eel on paljude katoliiklaste seas kasvanud nõutus ja rahutus olukorra pärast kirikus, kus on ühtäkki palju segadust ja vastandlikke taotlusi küsimustes, mis varem tundusid vägagi selged ja ühemõttelised. Nimelt on n-ö progressiivsed jõud, kelle käilakujuks on tõusnud kardinal Walter Kasper, tõstatanud küsimuse pastoraalse praktika ümbervaatamisest oma abielu lahutanud ja seejärel uuesti (ilmalikult) abiellunud katoliiklaste ning samuti homopaaride osas. Seni pole katoliku kirik lubanud taasabiellunutel osa saada pihist ja armulauast ning on nimetanud homoseksuaalsete suhete praktiseerimist patuks.

Paljude katoliiklaste nõutus ja segadus

Nüüd aga on teatud hulk Euroopa piiskoppe, nende seas mitmed Saksa piiskopid, avaldanud toetust mõttele lubada taasabiellunuid sakramentide osadusse ning muuta kirik homode suhtes vastutulelikumaks, muutmata samas kiriku ametlikku õpetust. Kuigi uuendusmeelseks peetav paavst Franciscus pole neile initsiatiividele otsesõnu toetust avaldanud, on vihjatud või oletatud, et talle on taolised püüdlused meele järgi. Näiteks määras paavst kardinal Kasperi (nagu ka mõned teised liberaalsemad piiskopid) peatselt koguneva piiskoppide sinodi koosseisu.

Alalhoidlikud katoliiklased on kujunenud olukorras endi sõnul segadusse sattunud ja paluvad, et paavst kordaks selgesõnaliselt üle kiriku traditsioonilise õpetuse hajutamaks süvenevaid kahtlusi, mis lubavad arvata midagi muud.

Konservatiivse blogi Rorate Caeli hinnangul näitas paavsti äsjane visiit Ameerika Ühendriikidesse, et ambivalentsete väljaütlemiste poolest tuntud Franciscus suudab olla täiesti otsekohene ja ühemõtteline, kui asi puudutab tema enda prioriteete. „Ta ei kõhelnud võtmast selget seisukohta immigratsiooni, keskkonna, surmanuhtluse kaotamise ja usuvabaduse küsimustes (s.o sellise usuvabaduse, nagu seda mõistab ilmalik lääne konsensus, ja mitte Kiriku õiguse kaitseks kuulutada tõde mistahes ühiskonnas),“ kirjutab Rorate Caeli. „Me kinnitame – ja me pole ainsad, kes seda teevad –, et kogu paavsti külaskäik USA-sse ja ÜRO-sse oli käest lastud võimaluste ja tohutute läbikukkumiste jada, kui silmas pidada Kiriku õpetuse ülekordamist just nimelt seal, kus seda kõige enam avaliku arvamuse ja ilmaliku võimu poolt ohustatakse.“

Kaheksasaja tuhande katoliiklase palvekiri

Ligi 800 000 katoliiklast kogu maailmast, nende seas 201 kardinali, peapiiskoppi ja piiskoppi, on ühinenud petitsiooniga, mis esitati septembri lõpus paavst Franciscusele ja milles palutakse Pühal Isal traditsioonilise katoliikliku perekonnaõpetuse kaitseks sõna võtta.

„Meie kartustele annab alust seksuaalrevolutsioon, mida on aastakümnete jooksul edendanud võimsate organisatsioonide, poliitiliste jõudude ja massimeedia allianss, mis töötab järjekindlalt perekonna kui ühiskonna alusüksuse olemasolu vastu. Alates 1968. aasta maikuu nn Sorbonne’i revolutsioonist on meile samm-sammult ja süstemaatiliselt peale surutud leppimatut moraali, mis vastandub nii jumalikule kui loomuseadusele ja teeb näiteks paljudes riikides võimalikuks jälgi „sooteooria“ õpetamise väikestele lastele,“ seisab petitsioonis.

„Katoliiklik õpetus Jumala Seaduse Kuuenda käsu kohta särab kui majakas selle kurjakuulutava ideoloogilise eesmärgi taustal. See majakas kutsub paljusid inimesi, kes on hedonistlikust propagandast küllastunud, otsustama voorusliku ja viljaka peremudeli kasuks, nagu seda õpetab Evangeelium ja mis vastab ka loomuseadusele.

Teie Pühadus, eelmise [2014. a] Sinodi kohta avaldatud informatsiooni valguses märgime ängistusega, et miljonite usklike katoliiklaste jaoks näib see majakas aga tuhmuvat nende eluviiside pealetungi all, mida levitavad antikristlikud lobigrupid. Tegelikult näeme me laialt levinud segadust, mis kasvab välja sellest, nagu oleks avanenud võimalus, et Kirik võiks aktsepteerida abielurikkumist – lubades lahutatud ja ilmalikult uuesti abiellunud katoliiklastel vastu võtta Püha Armulauda – ja sisuliselt nõustuda koguni samasooliste liitudega, ehkki taoline praktika on jumaliku seaduse ja loomuseadusega vastuolus olevana kategooriliselt hukka mõistetud.

Paradoksaalselt võrsub meie lootus just sellest segadusest.

Tõesti, selles olukorras võib usklike seas kasvavale segadusele lõpu teha ainsana sõna Teie Pühaduse suust. See takistaks kõrvale heitmast Jeesus Kristuse õpetust ning peletaks pimeduse, mis on tõusmas meie laste tuleviku kohale, juhul kui see majakas ei peaks enam valgust andma.

Püha Isa, me anume Teid, öelge see sõna. Palume seda südamest, mis on pühendatud kõigele sellele, kes Te olete ja keda esindate. Palume seda kindlustundega, et Teie sõna ei lahuta iialgi pastoraalset praktikat Jeesus Kristuse ja Tema asemike pärandatud õpetusest, sest vastasel korral tekitaks see ainult segadust. Jeesus õpetas väga selgelt, et elu ja tõde peavad omavahel seotud olema (Jh 14:6–7), samuti hoiatas Ta, et ainus asi, mis hoiab meid langemast, on Tema õpetuse järgimine (Mt 7:24-27).“

Pius X vennaskonna ülema pöördumine

Niisamuti kirjutab traditsionalistliku Püha Pius X Preestrite Vennaskonna – mis erimeelsuste tõttu Roomaga ei ole praegu osa katoliku kiriku ametlikust struktuurist – kindralülem piiskop Bernard Fellay, et olukorras, kus ühiskonna allakäik kiireneb ja legaliseeritakse ebamoraalset käitumist, Jumala seadustel ja isegi loomuseadusel aga lihtsalt trambitakse ning kus kõige hirmsamad patud otse kisendavad taeva poole, peab paavst otsustavalt sekkuma, rääkides selgelt ja kindlalt tõesõna:

„Me ei saa Teie eest varjata tõsiasja, et teemal „Perekonna ees seisvad pastoraalsed väljakutsed evangeliseerimise kontekstis“ toimuva sinodi esimene pool [viide 2014. a sinodile – toim] on meid väga tõsiselt muretsema pannud. Me oleme kuulnud ja lugenud kiriklike võimukandjate avaldusi, mis on sedavõrd vastuolus Kiriku selge ja muutumatu õpetusega abielu pühadusest, et meie hing on äärmiselt häiritud. Need mehed väidavad, et neil on Teie toetus, ja neid väiteid ei ole avalikult ümber lükatud. Kuid veel enam teeb meile muret, et ka mõned Teie sõnad jätavad mulje, nagu võiks kiriku õpetus areneda vastavalt kristlaste uuematele vajadustele,“ kirjutab piiskop Fellay.

„Kõige püham Isa, meie Issanda Jeesuse Kristuse auks, Kiriku ja kõigi usklike katoliiklaste lohutuseks, ühiskonna ja kogu inimkonna kasuks palume Teid seega sel otsustaval tunnil: laske kogu maailmas kõlada oma häälel, rääkides selgelt ja kindlalt tõesõna kristliku ja isegi lihtsalt inimeste vahelise abielu ning selle aluste kaitseks, ja nimelt sugude erinevuse ja komplementaarsuse kaitseks, kinnitades abielu ainulaadsust ja lahutamatust. Me palume Teid pojalikus kuulekuses – laske kõigil kuulda oma häält, ja et seda saadaksid ka teod katoliikliku perekonna toetuseks.“

Eesti katoliku piiskop kutsub paastuma

Eesti apostellik administraator piiskop Philippe Jourdan on kuulutanud 2. oktoobri paastupäevaks. Kõik kristlased on kutsutud paastuma ja ühtlasi palvetama sinodi eest, mis käsitleb perekonnaelu ja perekonna kutsumust Kirikus. Veebilehel katoliku.ee märgitakse, et üldjuhul iga kahe aasta tagant kogunev piiskoppide sinod on nõuandev organ, mis ei langetata otsuseid, vaid esitab paavstile oma ettepanekud.