Nelipühad on Püha Vaimu väljavalamise pühad ja ühtlasi kiriku sünnipäev. Kuidas on luterlike usutunnistuskirjade õpetuse kohaselt seotud Püha Vaim ja kristlik kirik? Kuidas Püha Vaim meie juures tegutseb ning meie südameid pöörab?

Mida Püha Vaim kirikus ja kristlaste seas teeb?

Mina usun, et ma ei suuda omaenda arust või jõust Jeesusesse Kristusesse, oma Issandasse, uskuda või tema juurde tulla, vaid Püha Vaim on mind evangeeliumi kaudu kutsunud, mind oma andidega valgustanud, õiges usus pühitsenud ja hoidnud, nii nagu ta kutsub, kogub, valgustab, pühitseb kõiki kristlasi maa peal ning hoiab neid Jeesuse Kristuse juures ainsas õiges usus. Nende kristlaste keskel annab ta mulle ja kõigile usklikele iga päev kõik patud heldelt andeks ning äratab viimsel päeval minu ja kõik surnud jälle üles ning kingib mulle koos teiste Kristusesse uskujatega igavese elu; see on kindlasti tõsi. (Väike Katekismus)

…maa peal on olemas ainult pühadest koosnev püha kogukond ja kogudus ühe pea, Kristuse all kokku kutsutud Püha Vaimu kaudu, ühes usus, meeles ja mõistmises, erinevate annetega, aga ometi üksmeelne armastuses, ilma lahkusu ja lõhenemisteta. Ka mina olen osa sellest ja selle liige, osaline ja kaasosanik kõigis hüvedes, mis on tema omanduses; seeläbi Püha Vaimu poolt siia toodud ja osaliseks tehtud, et ma olen kuulnud Jumala sõna ja kuulen ka edaspidi, mis on kogudusse sissepääsemise alguseks. … Niisiis jääb Püha Vaim kuni viimse päevani püha koguduse ehk kristlaskonna juurde, kelle kaudu ta meid juhib enda juurde ning keda ta kasutab sõna levitamiseks ja õpetamiseks. Selle kaudu ta pühitseb meid ja rohkendab meie hulka, et see päev-päevalt kasvaks ning saaks tugevamaks usus ja selle viljades, mida Püha Vaim esile toob. (Suur Katekismus)

Püha Vaim tegutseb sõna ja sakramendi kaudu

Seepärast me peame olema kindlad selles, et Jumal ei taha meie, inimestega, muul viisil suhelda kui oma välise sõna ja sakramendi kaudu. Kõik muu, mida ilma sõna ja sakramendita Vaimuna ülistatakse, on kurat. (Schmalkaldeni artiklid)

Püha Vaim toob meid kiriku rüppe

…nii toimetab ka Püha Vaim pühitsemist järgmiste asjade kaudu: pühade osaduse ehk kristliku kiriku, pattude andeksandmise, ihu ülestõusmise ja igavese elu kaudu, see tähendab ta toob meid kõigepealt oma pühasse osaduskonda ja asetab meid kiriku rüppe, mille kaudu ta kuulutab meile oma sõna ja juhib meid Kristuse juurde. (Suur Katekismus)

Pöördumine ja Püha Vaim

…kuna Püha Vaim antakse usu läbi, siis valmistatakse ka süda ette häid tegusid tegema. Sest seni kuni ta on ilma Püha Vaimuta, on ta liiga nõrk ja peale selle kuradi meelevallas, kes sunnib vaest inimloomust rohkele pattudele… (Augsburgi usutunnistus)

Pöördumine ei toimu Püha Vaimu kaudu mitte vahetult, vaid ta kasutab selleks Jumala sõna kuulutamist ja kuulamist, nagu on kirjutatud Rm 1[:16]: Evangeelium on «Jumala vägi pääsemiseks igaühele». Ja: «Usk tuleb Jumala Sõna kuulmisest» [Rm 10:17]…

Samuti me heidame kõrvale ja mõistame hukka usufanaatikute eksiarvamuse, kes kujutavad ette, et Jumal tõmbab inimesi enda juurde, valgustab neid ning teeb õigeks ja õndsaks ilma igasuguste vahenditeta – ilma Jumala sõna kuulamise ja ka pühade sakramentide kasutamiseta…

Niisiis on inimese pöördumisel ainult kaks mõjurit, nimelt Püha Vaim ja Jumala sõna kui Püha Vaimu tööriist, mille kaudu ta selle pöördumise täide viib ja mida inimene peab kuulda võtma, aga ta ei saa seda omal jõul uskuda ja vastu võtta, vaid üksnes Jumal, Püha Vaimu armu ning tegevuse kaudu. (Konkordiavormel, Epitome)

…vaid see on Püha Vaim, keda ei anta ega võeta vastu mitte seaduse, vaid evangeeliumi kuulutuse kaudu, Gl 3[:2,14], kes meie südame uueks teeb. (Konkordiavormel, Solida declaratio)

Tõelisel kirikul on Püha Vaim

…kirik on Kristuse elav ihu ehk see, mis on nii nime poolest kui ka tegelikult kirik. … Kristuse valitsus on südame õigus ja Püha Vaimu kinkimine… kirik… on tõeline, Püha Vaimu kaudu uuesti sündinud Jumala rahvas. … Ja me lisame tundemärgid: puhas evangeeliumiõpetus ja sakramendid – selline kirik on tegelik tõe sammas [1Tm 3:15]. … Nii nagu kirikul on tõotus, et temas asub alati Püha Vaim, nii on tal ka hoiatused, et sinna tulevad jumalatud õpetajad ja hundid. Tõeline kirik on aga see, millel on Püha Vaim. (Apoloogia VII–VIII)

…kus ei kuulutata Kristust, seal ei ole Püha Vaimu, kes moodustab, kutsub ja kogub kokku kristliku kiriku, väljaspool mida ei ole kellelgi võimalik Issanda Jeesuse Kristuse juurde tulla. (Suur Katekismus)