Kui aga Jumala, meie Päästja heldus ja inimesearmastus ilmus, siis ta päästis meid – mitte õiguse tegude tõttu, mida meie nagu oleksime teinud, vaid oma halastust mööda, uuestisünni pesemise ja Püha Vaimu uuendamise kaudu. Tt 3:4–5

Sest kõik, kes te olete Kristusesse ristitud, olete Kristusega rõivastatud. Gl 3:27

Uue Testamendi kirjutised annavad tunnistust algkoguduse veendumusest, et Jumal on otsustanud kinkida maailmale uue, kadumatu elu, läkitades oma Poja Jeesuse Kristuse tegema päästetööd inimeste ja kogu maailma hüvanguks. Kolmainujumala päästetöö sai teoks Kristuse lihakssaamise, Tema avaliku tegevuse, surma ja ülestõusmise läbi.

Inimene saab pääste osaliseks, kui ta ristimises «rõivastub Kristusega». Ristimine on mõlemas kirikus sakrament või salasus. Selles saadab Jumal ise ristitava surmast ellu. Ristitakse vett kasutades kolmainu Jumala nimel ülestõusnud Kristuse käsu kohaselt: «Minge siis, tehke jüngriteks kõik rahvad, ristides neid Isa ja Poja ja Püha Vaimu nimesse» (Mt 28:19). Ristimine ühendab inimese kirikuga, kogukonnaga, mille kohta Uus Testament kasutab väljendit Kristuse ihu. Selle kogukonna tunnistava liikmena saab ristitule osaks arm, et elada uut elu Kristuses.

Mõlema kiriku ristimispraktika ja ühise kristliku tunnistuse tähtsuse mõistmine meie maal põhinevad tõsiasjal, et me jagame seda kristlikku usku ja sellest võrsuvat nägemust ristimise tähenduse kohta. Olukorras, kus ühe kiriku liige on otsustanud liituda teisega meie kirikutest, ei ristita teda uuesti. Selles mõttes peavad kirikud üksteise ristimist kehtivaks.

Meie kirikutel on ühised juured esimese aastatuhande ühtses kristluses. Pärast seda on õpetuslik areng kulgenud eri suundades ja seetõttu on meil ka erinevad vaated ristimise ja selle talitamise viiside kohta. Neid on käsitletud meie ühistel õpetuslikel aruteludel ja neile toetuvates avaldustes.

Meie kirikute õpetuslikud kõnelused ja meie liikmete igapäevane kõrvuti elamine on ärgitanud meid koostama ühist sõnumit ristimise kohta. Täna seisame silmitsi keeruliste küsimustega kristliku traditsiooni edasiandmisel. Ristimise eluandev sisu võib paljudele võõraks jääda. Me tahame üheskoos tunnistada ristimise annist ja kutsuda kõiki üles selle kohta rohkem teada saama.

Heaks kiidetud Soome õigeusukiriku piiskoppide kogul 15.03.2022 ja Soome evangeelse-luterliku kiriku kirikukogul 05.05.2022.