Siseminister Lauri Läänemets (SDE) on esitanud Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kiriku juhile metropoliit Eugenile ultimaatumi: kui metropoliit ei ole 1) 12. oktoobriks esinenud patriarh Kirilli sõnavõtust taanduva avaldusega ja 2) ei veena nii siseministeeriumit kui Eesti avalikkust selles, et vastavat mõjutustegevust Moskva patriarhaadile alluvas Eesti kirikus ei tehta, tühistatakse tema elamisluba.

Justiitsminister Lea Danilson-Järg (erakond Isamaa) lisab, et kui peaks selguma, et siinsed vaimulikud õigustavad sõda ja terrorit, mida Venemaa Ukrainas viljeleb, siis tuleb riigil väga otsustavalt sellele reageerida ja kuni selleni välja, et selle kiriku tegevus Eestis lõpetatakse.

Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kirik on algusest peale tauninud sõda ning esinenud rahule kutsuvate ja rahu taotlevate avaldustega (vt siit ja siit), viimati 6. oktoobril (vt siit). Seda tehes on MPEÕK ühemõtteliselt distantseerunud patriarh Kirilli teatud sõnavõttudest, mis lähevad vastuollu nii õigluse printsiibi kui kristliku pärimusega.

Eesti põhiseadus sätestab usu- ja veendumuste vabaduse ning samuti riigikiriku puudumise, mis tähendab, et riik ei saa kirikutele ega nende juhtidele ette kirjutada, mis laadi avaldustega nad esinema peavad, rääkimata selle sidumisest konkreetsete õiguslike tagajärgedega. Põhiseaduse kommenteeritud väljaande kohaselt kaitseb põhiseaduse § 41 ka vabadust olla ilma arvamuse või veendumuseta, samuti õigust oma arvamusi ja veendumusi muuta.

Seega kujutab siseministeeriumi poolt esitatud nõudmine endast lubamatut sekkumist kiriku siseasjadesse. MPEÕK on käitunud igati õiguskuulekalt ja ühiskondlikku rahu austavalt ning puudub igasugune õiguslik, poliitiline või moraalne vajadus esitada selle kiriku ja tema juhi aadressil ähvardusi ja ultimaatumeid.

Väljaande Meie Kirik toimetus leiab, et Eesti võimude provotseerimata rünnak MPEÕK ja tema metropoliidi vastu on tegelikult rünnak kõikide Eesti kirikute ja kogu kristlaskonna vastu. Kui me nõustuksime selle šantaažiga, siis võiks poliitiline võim edaspidi mistahes kirikut mistahes küsimuses survestada, nõudes valitsusele meelepäraste avalduste tegemist või teatud sammude astumist.

Ähvardused karistada ja välja saata Eesti ühe suurema kiriku juht mitte tema enda, vaid kellegi teise sõnade eest meenutavad meile NKVD omavoli ja küüditamise mentaliteeti. Selles avaldub autoritaarsele korrale omane seadusetus, suva ja sund, mitte vaba riigi väärikus. Eesti peab olema ka päriselt õigusriik ja ei tohi muutuda milleski sarnaseks putinistlikule diktatuuririigile. Seetõttu mõistame siseministeeriumi ultimaatumi otsustavalt hukka ning nõuame võimudelt Eestis kehtiva õiguskorra ja põhiseaduse põhimõtete tingimusteta austamist.

Juhtkiri väljendab kogu toimetuse ühist seisukohta