29. septembril tähistatakse peaingel Miikaeli ja kõikide inglite püha. Kristliku arusaama kohaselt on inglid vaimsed, kehatud, nähtamatud, surematud ja isikulised loodud olendid, kel on mõistus ja tahe. Nad on Jumalaga vahetus osaduses ning ülistavad ja teenivad Teda – inglite tähtsaimaks tööks ongi lakkamatu Jumala kiitmine. Samuti täidavad nad Jumalalt saadud ülesandeid ning tegutsevad Tema käskjalgadena. Inglite tööks on ka kristlaste kaitsmine. «Iga uskliku kõrval seisab ingel kui tema kaitsja ja karjane, kes aitab tal jõuda Ellu,» ütleb kirikuisa Püha Basilius Suur.

Pühakirjas ja pärimuses nimetatakse mõningaid ingleid nimepidi ja Kirik austab neid liturgias. Näiteks läänekiriku kõigi pühakute litaanias palutakse lisaks pühakutele ka inglitelt eestpalvet: «Pühad Miikael, Gaabriel ja Raafael – paluge meie eest. Kõik pühad inglid – paluge meie eest.» Peaingel Miikael kaitseb Iisraeli (Tn 10) ja Kirikut (Ilm 12) ning astub vastu saatanale (Jd 9). Peaingel Gabrieli mainitakse Taanieli raamatus (Tn 8–9) ja Luuka evangeeliumis (Lk 1), kus ta toob Neitsi Maarjale teate Päästja sündimise kohta. Seda sündmust meenutab palve Angelus Domini («Ingli tervitus»).

Järgnevalt on esitatud mõned ida- ja läänekiriku traditsioonilised palved, milles pöördutakse inglite poole või palutakse Jumalalt inglit kaitsjaks ja saatjaks.

 

JUMALA INGEL (ANGELE DEI)

Jumala ingel, mu valvaja, mind, taevast sinu hoolde antut, valgusta ja valva, hoia ja juhata. Aamen.
Katoliku kiriku katekismuse kompendium

 

HOMMIKUNE PALVE KAITSEINGLILE

Oh püha ingel, mu viletsa hinge ja mu patuse elu karjane, ära jäta mind, patust, mitte maha, ära tagane mu juurest ära minu roojase elu pärast. Ära lase kurjal vaimul mu üle valitseda ja selle sureliku ihu läbi mind kiusata; kinnita mu vaest ja nõrka kätt ning juhata mind pääsemise teeraja peale. Sa püha Jumala ingel, mu viletsa hinge ja ihu kaitsja ja eestseisja, anna mulle andeks kõik minu teod, mis läbi ma sind olen kurvastanud kõik mu elu aja ja mis ma ka sel möödaläinud öösel olen teinud; kaitse mind tänasel päeval ja hoia iga vaenlase kiusamise eest, et ma ühegi patu läbi Jumalat ei vihastaks, ja palu mu eest Issandat, et Ta mind jumalakartuses kinnitaks ja mind, oma sulast, oma helduse väärt arvaks. Aamen.
Õigeusu palveraamat

 

ÕHTUNE PALVE KAITSEINGLILE

Oh Kristuse ingel, sa mu püha kaitsja ning mu hinge ja ihu varjaja, anna mulle andeks kõik, mis ma selsinatsel päeval olen pattu teinud, ning päästa mind mu kurja vaenlase kavalusest, et ma ühegi patu läbi Jumalat ei vihastaks; palu minu, patuse ja kõlvatu sulase eest ning tee mind kõlblikuks kõigepühama Kolmainu Jumala, minu Issanda Jeesuse Kristuse Ema ja kõikide pühade armu ja heldust saada. Aamen.
Õigeusu palveraamat

 

VÄIKE PÄRASTÕHTUTEENISTUS, PALVE KAITSEINGLILE

Püha Ingel, kes sa valvad mu viletsa hinge ja mu armetu elu üle, ära jäta mind, patust, ära tagane mu juurest mu taltsutamatuse pärast. Ära anna kurjale vaimule võimalust seda surelikku ihu ära kasutades mu üle meelevalda saada. Kinnita mu vaest ja nõrka kätt ning juhata mind pääsemise teerajale. Oo Jumala püha Ingel, mu viletsa hinge ja ihu hoidja ja kaitsja, anna andeks mulle kõik mu teod, millega ma sind olen vaevanud kogu oma eluajal, ja ühtlasi möödaläinud päeval tehtud patud. Kaitse mind sel ööl ja hoia mind kõigi vaenlase kiusamiste eest, et ma ühegi patuga Jumalat ei pahandaks, ning palu minu eest Issandat, et ta kinnitaks mind kartuses tema ees ja teeks mind oma headuse vääriliseks sulaseks. Aamen.
Palveraamat. Õigeuskliku igapäevased palved. Püha Eelkäija Skiita Reomäel

 

HOMMIKUPALVE

Ma tänan Sind, mu taevane Isa, Jeesuse Kristuse, Sinu armsa Poja läbi, et Sa sellel ööl mind kõige häda ja kahju eest oled varjanud, ja palun Sind, et Sa ka sel päeval mind hoiaksid pattu ja kurja tegemast, et iga minu tegu ja kogu minu elu oleks Sulle meelepärane. Nõnda annan ma Sinu kätte ennast kogu ihu ja hingega. Olgu Sinu püha ingel mulle saatjaks, et kurjal vaenlasel poleks meelevalda minu üle! Aamen.
Martin Lutheri Väike Katekismus

 

ÕHTUPALVE

Ma tänan Sind, mu taevane Isa, Jeesuse Kristuse, Sinu armsa Poja läbi, et Sa sel päeval oled mind armulikult hoidnud, ja palun sind: anna mulle andeks kõik mu patud ja eksisammud! Varja mind sel ööl armulikult! Sest ma annan enese kogu ihu ja hingega ja kõik Sinu kätte. Olgu Sinu püha ingel minu juures, et kurjal vaenlasel poleks meelevalda minu üle. Aamen.
Martin Lutheri Väike Katekismus

 

SANCTE MICHAELIS ARCHANGELE

Püha peaingel Miikael, kaitse meid võitluses, varja meid kurja vaenlase õeluse ja tagakiusamise eest. «Jumal käskigu teda,» palume hardalt. Sina aga, taevase võitlusväe juht, tõuka põrgusse saatan ja teised kurjad vaimud, kes mööda maailma hulguvad hingede hukatuseks. Aamen.
Paavst Leo XIII palve