Matteuse 21:33–44

Kiidetud olgu Jeesus Kristus!

Kas te pole kunagi lugenud Kirjast: «Kivi, mille ehitajad tunnistasid kõlbmatuks – seesama on saanud nurgakiviks! See tuli Issandalt ja on imeasi meie silmis!» Seepärast ma ütlen teile: «Jumalariik võetakse teie käest ära ja antakse sellele rahvale, kes vilja kannab.» (Matteuse 21: 42–43)

Jumala palge ees elamine tähendab paratamatust valida üks võimalus kahest. Kas purustatud südamest tulev kahetsev usk Issandasse või Jeesuses ulatatud pääste tagasi lükkamine. Need on kaks alternatiivi. Kas kukkuda Jeesuse otsa tükkideks, andes Talle võimaluse meid üles tõsta ja uuendatud kujul kokku panna nii nüüd kui ka viimsel päeval. Või püüdes vastu seista Tema armule ning saada purustatud pihuks ja põrmuks. Kas olla vabastatud pattudest või hukkuda süü koorma all.

Nii nagu elus nõnda on ka surmas ainult kaks võimalust. Kas järgida Jeesust ja surra Issandas ning võita igavene elu või surra oma surma lahus Jeesusest ning kaduda igaveseks. Ei ole olemas kolmandat võimalust, ei elus ega surmas.

Just seda tahabki Jeesus meie selgitada oma tähendamissõnas tänamatust rentnikust. Eelkõige on see kohtumõistmine Iisraeli usuliidrite suhtes. See on vali hoiatus, et juutide armuaeg on möödas. Jumal on öelnud oma viimase sõna. Ta saatis oma Poja.

Majaisand istutas viinamäe. Ta tegi ära kõik tööd mis oli selleks vajalik. Valmistas pinnase ette, istutas istikud, ehitas istanduse kaitseks tara ja valvetorni ning valmistas marjapressi. Kui kõik oli täielikult valmis, andis majaisand viinamäe talumeestele rendile. Rentnikel ei olnud tarvis muud midagi teha kui kitkuda umbrohi, vajaduse korral kasta ning oodata, millal saaks küpseks saab, ning viimaks see koristada ja peremehele kuuluv osa ärasaatmiseks valmis panna. Ei mingit muret. Tee tööd, ela ja ole tänulik.

Paraku nii lihtsalt asjad ei käi. Nagu tähendamissõnas kuulsime, ei olnud rentnikud valmis saaki jagama. Peremehe saadikud nad peksid läbi või tapsid. Probleem on selles, et enamik rentnikest tahavad ise olla peremehed. Peremehel on kontroll asjade üle, aga rentnik on ise kontrolli all. Rentnik maksab, peremees kogub. Tundub üsna ahvatlev. Kumb sina tahaksid olla? Maja omanikuna on mul tunne, et kasulikum on olla rentnik. Kui mõni toru lekib või katus laseb läbi, tarvitseb sul helistada omanikule ja too saadab remondimehe ning mure on lahendatud. Olles omanik, on torud ja katus sinu omad. Vaata ise, kuidas hakkama saad.

Suured maavärisemised panevad mõtlema, et ole sa rentnik või omanik, maa väriseb ikka ühtemoodi su all. See tuletab meile meelde, et katus meie pea kohal on ühtemoodi kõigile kingituseks. Ka surmal on sama ülesanne. See tuletab meelde, et kõik, mis meil on – meie heaolu, meie tervis, aeg, vara ja anded – see kõik on Jumalalt laenuks saadud. Tema annab meile igapäevase leiva ja vaimutoidu pühas armulauas. Tema käest on ristimine, Püha Vaim ja pattude andeksandmine. Tema tõotab anda meile igavese elu eeldusel, et teenides ligimest elame viljakat elu. Taevaisa on üsna kannatlik oma armu väljavalamisel. Ta jätkab andmist ka siis kui oleme tänamatud või vahel isegi vaenulikud Tema armu suhtes. Tähendamissõnas öeldakse, et vaatamata rentnike vaenulikule tegevusele ei kaota majaisand lootust ja saadab üha uusi saadikuid. Uskudes, et tegu on arusaamatusega, et rentnikud ei tunne peremehe sulaseid ära, saadab majaisand lõpuks kohale oma poja. Ta on kindel, et tema armsa pojaga arvestatakse ja võetakse teda kuulda. Me teame, kuidas asi tegelikult lõppes. Rentnikud võtsid poja kinni ja tapsid ta.

Ja nüüd küsib Jeesus Iisraeli usuliidrite käest: «Kui nüüd viinamäe isand tuleb, mida ta teeb nende rentnikega?» Mida teeb Jumal nendega, kes põlgavad ära Tema armu, kes arvavad, et kõik, mis neil on, on nende endi omand, ja kes tapavad prohveteid ning Jumala Poja? Mida teeb Jumal tänamatute rentnikega?

Variseride ja kirjatundjate vastus tuleneb ühiskonnas valitsevast tavast. Silm silma vastu, hammas hamba vastu. Jumal teeb sama, mida tehti Tema sõnumitoojatega ja Tema Pojaga. «Ta hukkab need kurjad kurjal kombel ja annab viinamäe teiste rentnike kätte, kes annavad talle vilja õigel ajal.» Kui su üüriline pole aasta aega üüri maksnud ja tagatipuks tahab sinu korterit endale, mida sa siis teed? Arvata võib, et kasutad seaduse kogu rangust, tõstad häbematu üürilise kohtuga välja ja leiad parema rentniku. Antud olukorras toimiks igaüks nõndaviisi.

Mida teeb Jumal mõrvarlike rentnikega? Mida Ta teeb oma Iisraeliga, oma rahvaga, keda Ta vabastas Egiptuse vangipõlvest ja tõi tõotatud maale, kellele Ta andis käsulauad, templi, ohvritalituse ja preesterluse? Mida Ta teeb lastega, kes põlgasid ära prohvetite suu läbi kuuldud sõna ja lõid Lunastaja risti?

Mida teeb Jumal meiega, oma kirikuga? Ta on istutanud ja kaitsnud oma kirikut nagu viinamäge. Ta saadab prohveteid, apostleid ja evangeliste kuulutama Tema Püha Sõna. Ta saadab meile vaimulikke, et nood  jagaksid Tema ande ja õpetaks meid elama vabade ja rõõmsate Jumala lastena. Ta kingib meile uue elu ristimisvees. Me oleme lepitatud Jumalaga ja üksteisega andeksandva sõna läbi. Ta toidab meid oma ihuga ja joodab oma verega. Ta annab kõik, mis Tal on. Hoolimata sellest suur osa kristlaskonnast, nagu Vana Testamendi Iisrael, tõukab Ta välja Tema enda viinamäelt. Nad ei ava iial pühakirja. Sulevad oma silmad, kõrvad ja südame Jumala sõnale. Sulevad oma suu ega hooli armulauast. Isegi üheks tunniks nädalas ei leita aega, et tulla missale vastu võtma Jumala kingitusi. Selline teguviis ei ole midagi muud kui Kristuse taas ja taas ristilöömine. Ükski kristlane ei ole võimeline kandma Püha Vaimu vilju, kui ta ei ole otseses ühenduses Kristuse maapealse ihuga, Tema Püha Kirikuga, ega ammuta sealt usujõudu.

Vastust küsimusele, mida teeb Jumal oma tänamatute lastega, kuuleme Jeesuse enda suust. Ta ei hoiata mitte üksnes Iisraeli usutegelasi, kui ütleb: «Jumal riik võetakse teie käest ära ja antakse sellele rahvale, kes ta vilja kannab.» See hoiatus on suunatud kõigile, kes vähegi hoolib oma tulevikust igaveses elus. Hoolimatu suhtumine Jeesuse ristisurma tähendab suurt riski, et Jumal võtab oma kingituse ja läheb kusagile mujale.

See on meie teha, et Jumal otsides usku ei leiaks ebajumalateenimist, otsides tänulikku meelt ei leiaks ülbust ega kõrkust. Meilt ei nõuta rohkem kui kingituse vastuvõtmist ja selle kasutamist, kõigi ülejäänu eest kannab hoolt helde Taevaisa.

Jeesus tuli omade keskele ja omad ei võtnud Teda vastu. Enamus arvas, et teevad suure teene Jumalale, naelutades Jeesuse ristile. Poja, keda Iisrael keeldus vastu võtmast ja keda maailm tänapäevani tagasi lükkab, on aga Jumal surnuist üles äratanud ja ülendanud kõige suuremasse ausse. «Kivi, mille ehitajad tunnistasid kõlbmatuks – seesama on saanud nurgakiviks.» Naljakas, et tigedatel rentnikel oli omamoodi õigus kui ütlesid: «Läki tapame ta ära ja tema pärandi saame meie!» Nemad mõtlesid seda küll kurjast, kuid me teame, et just Kristuse surma läbi oleme päranduse osalised. Kõigile, kes Jeesuse vastu võtavad, on Ta oma ristisurma läbi kätte võitnud pärandiks igavese elu. Ka kõige suurema kurja, mida inimene iial on suutnud teha, tappes Jumala Poja, on Looja pööranud inimese enda kasuks. Mida taevane majaisand teeb selle rahvaga, kes Jeesuse Kolgatal risti lõid või nendega, kes seda toimingut kaasajal päevast päeva kordavad? Kas nende jaoks on vaid kohutav lõpp? Kui nad meelt ei muuda, siis kindlasti. Kui aga kahetsevad ja otsivad andestust, siis evangeelium ütleb, et Jumal andestab neile oma Poja pärast. Mäletad, kuidas Jeesus ristil palvetas: «Isa, anna neile andeks, sest nad ei tea, mida teevad.» (Lk 23:34)

Tuletagem meelde, mida püha apostel Peetrus esimesel nelipühal ütles: «Jumal on teinud tema Issandaks ja Messiaks, sellesama Jeesuse, kelle te risti lõite.» Seda kuuldes hüüdsid inimesed kohutavas hirmus: «Mida me peame nüüd tegema?» Ja Peetrus vastas neile: «Parandage meelt ja igaüks teist lasku ennast ristida Jeesuse Kristuse nimesse oma pattude andekssaamiseks.» Seesama Jeesus, kelle nad tapsid, on saanud neile nüüd päästjaks. Sellist armu on raske uskuda ja omaks võtta, kuid nii see on. Ütleb Jumal ise, et minu mõtted ei ole teie mõtted. Seal, kus meie laseksime süüdlasel igavesti kõduneda, seal annab armuline Jumal võimaluse uueks alguseks.

Nõnda, mu armsad. Tänane sõnum on meile hoiatuseks ja tõotuseks. Ära võta Jumala kingitust kergemeelselt ega ära keeldu vastu võtmast Poega, kelle Jumal meie õnnistuseks on siia saatnud. Tema on sinu Päästja, Tema surm ja ülestõusmine tähendab sinule elu. Uskudes Tema nimesse oled viinamäe pärija. Taevane kuningriik on sinu.

Issand on seda teinud ja see on imetlusväärne meie silmis. Aamen.