Apostlite teod 2:1–21

Kiidetud olgu Jeesus Kristus!

Tänane nelipüha on olnud algselt Vana Testamentlik usupüha, mis on saanud Uues Testamendis uue sisu. Esialgselt oli see lõikustänupüha. Viiskümmend päeva pärast seda, kui sirp oli põllul oma töö teinud, läksid palverändurid templisse viies kaasa ohvriande esimesest viljast. Hilisemas judaismis tähistati nelipüha seitse nädalat peale paasapüha, millega meenutati Siinai mäel tehtud lepingut Jumala ja Iisraeli rahva vahel.

Viiskümmend päeva pärast seda kui sirp oli pandud viljasse, viiskümmend päeva pärast Jeesuse ristil rippumist, viiskümmend päeva pärast seda, kui tõotatud Seeme oli pandud maamulda ja kolmandal päeval võrsunud elule, toimus ülestõusmise lõikuspüha. Jeesus sai esimese saagi, oma rahva, oma Kiriku. Seega sai nelipühast Kiriku sünnipäev. Sellel päeval me pühitseme Püha Vaimu väljavalamist ja evangeeliumi levimise algust kõikide rahvaste sekka. Seitse nädalat pärast surnuist ülestõusmist Jeesus hingas Vaimu tuule ja tulega oma koguduse peale. Punane liturgiline värv meenutab meile nelipüha tuleleeke, Jeesuse armastuse tuld, mida Ta Pühas Vaimus välja valas.

Jumal on huvitatud muutustest. Vaadates tagasi esimese nelipüha sündmustele me näeme, et Jumal muutis paljude inimeste elu. Usun, et Ta on jätkuvalt huvitatud inimese elu muutmisest ja vaevalt, et  meiegi siin erandid oleme. Kuidas ja mida Ta meis tahab muuta, sellele leiame vastuse tänasest pühakirjatekstist.

Kiriku esimene sünnipäev algas palvega. Sada kakskümmend Jeesuse jüngrit olid koos apostlitega kogunenud ühte paika palvetama nelipüha hommikul kell üheksa. Ehki jüngrid uskusid ülestõusnud Jeesusesse, olid nad ikka veel segaduses ja arad ning ei teadnud, mida ette võta. Nad ei olnud veel veendunud evangeeliumi kuulutamise vajadusest. Kuidas nad saidki olla kui neil ei olnud täit arusaama Jeesuse rõõmusõnumist? Aga nelipüha muutis kõik. Jumal täitis jüngrid oma Püha Vaimuga, tänu kellele nad mõistsid nüüd Issanda sõna ja suutsid seda kuulutada keeltes, mida polnud varem kunagi õppinud ega kõnelenud. Jeruusalemma oli kogunenud rahvast igast ilmakaarest ja nüüd oli neil võimalus kuulda evangeeliumi igaüks oma emakeeles. Peetrus, innustatud Pühast Vaimust, pidas vägeva jutluse, mille tulemusena kolm tuhat inimest võttis vastu Kristuse oma Päästjaks.

Võime näha siin esimest olulist muutust, mis leidis aset nelipühal. Jüngrid olid muutunud, nende segadus ja hirm oli kadunud. Nad mõistsid nüüd täielikult Jumala lunastustegu. Nende usust oli saanud kindel veendumus ja nad julgesid seda ka nüüd avalikult tunnistada. Vaadake Peetrust – kaks kuud varem oli ta nii hirmul, et salgas oma Issanda kolmel korral, aga nüüd kõneleb ta rahvale sellise veendumuse ja selgusega, millist poleks keegi temast uskunud.

Teinegi muutus leidis aset esimesel nelipühal ja oli ehk suurejoonelisemgi kui esimene. 3000 inimest tunnistas oma usku Kristusesse ja nad ristiti. Meil puudub info nende inimeste kohta, teame ainult, et nad olid tulnud pühadeks Jeruusalemma. Too päev sai neile pöördepunktiks nende elus. Nende arusaam Jumalast, iseendist ja igavesest elust muutus ühe hetkega tänu Püha Vaimu tegevusele. Nad leidsid tee taevasse. Nad said teada, et neil on nüüd Päästja Jeesus Kristus, kelle läbi on taastatud rahu Jumalaga.

Nelipüha võib võtta kokku ühe sõnaga ja ma usun, et kõige paremini kõlbab selleks sõna «muutmine» või «muutumine». Küllap vajab ka tänapäeva maailm muutumist. Maailmas on küllalt palju inimesi, kes ei usu Jeesust Kristust ega tea, kuidas pääseb igavikku. Kahjuks on ka neid kristlasi, kes sarnaselt nelipühaeelsetele jüngritele on segaduses, on ebakindlad ja kartlikud. Me vajame hädasti Püha Vaimu puudutust, et Ta muudaks meie usu kindlaks kui kalju.

Häda on selles, et meie arvates ei ole meil vaja oma elu muuta. Me oleme ju ristitud ja leeris käinud,  kõik on korras. Mida veel? Jah, tõesti me oleme kristlased, kuid vaatamata sellele on meil patused harjumused, millest me ei soovi või ei suuda vabaneda. Oleme sageli isekad ja kurdid Jumala sõna suhtes. Usu tunnistamine ebaõnnestub üsna tihti, kuna oleme liiga häbelikud või arad. Kristlaseks olemine nõuab usus kasvamist, et suudaksime olla jumalariigi väärilised kodanikud.

Selge on see, et iga inimene vajab muutust paremuse poole. Aga kuidas me saame oma vaimu muuta? Lihtsalt tahtmisest olla parem ei piisa. See oleks sama kui ütled, et mu autol on midagi viga, aga ma parandan selle vea sooviga olla parem autojuht. Tegelikult vajame meistrimeest, kes auto mootori ehk inimesest rääkides meie hinge ära parandaks. Ja see meister on Püha Vaim.

Aga kuidas Ta seda teeb?  Esimesel nelipühal Ta tuli otse jüngrite peale, puudutades neid tuleleegina. Küllap Ta toimiks samuti ka täna, kui Ta tahaks, aga pühakiri ütleb, et Ta tegutseb erineval moel. Ta ei tule enam tuulekohinas ja tulekeeltes või oskuses kõneleda võõraid keeli. See oli ainulaadne sündmus, tolles ajas ja kohas vajalik ühekordne sündmus. Tänapäeval Püha Vaim tuleb sinu juurde vaikse ja alandliku Sõna kuulutamise kaudu. Väliselt ei toimu midagi suurejoonelist, kuid sinu sisemuses leiavad aset tõsised muutused. Kui me ühendame Sõna veega, saame ristimissakramendi. Mis juhtub ristimises? Väliselt mitte midagi erilist, kuid inimese sisemuses teeb Püha Vaim oma töö, Ta äratab inimese usule Kristusesse.

Sama on lugu kui me ühendame Sõna leiva ja veiniga. Väliselt ei toimu midagi suurejoonelist ega üleloomuliku, kuid tegelikult leiab aset maailma suurim saladus, kus leib ja vein muutuvad Püha Vaimu kaasabil Kristuse ihuks ja vereks. Selle pühima sakramendi kaudu Püha Vaim muudab sind. Ta tugevdab sinu usku, suurendab sinu armastust Jeesuse vastu ja samuti ka kaaskristlaste vastu.

Kas sa tahad olla usus kindlam? Kas tahad omada rohkem rahu Jumalaga ja iseendaga? Kas sa tahad mõista paremini pühakirja? Kas soovid jagada oma usku julgelt ja siiralt? Kas tahad, et su vaimne elu muutub paremaks? Kui jah, siis Lase Pühal Vaimul tegutseda. Ta tegi seda erilisel moel esimesel nelipühal ja on valmis tegutsema ka siin ja praegu. Ta ootab sinu kutset, ootab, millal sa avad Talle oma südame ukse ja lased Tal siseneda oma hingesse. Kasuta Jumala armuande, Tema Sõna, pihi- ja armulauasakramenti ning sa võid olla kindel, et Püha Vaim on sinu sees ja sina oled Temale templiks. Aamen.